Sinh vật dị dưỡng còn được gọi là gì?

Sinh vật dị dưỡng đôi khi cũng được gọi là sinh vật tiêu thụ. Sinh vật dị dưỡng, hay sinh vật tiêu thụ, là bất kỳ sinh vật nào không thể tự sản xuất thức ăn và phải ăn các sinh vật hoặc chất hữu cơ khác.

Có ba cấp độ người tiêu dùng trong chuỗi thực phẩm. Đây là những người tiêu dùng sơ cấp, thứ cấp và cấp ba. Người tiêu dùng chính là động vật ăn cỏ ăn các nhà sản xuất. Người tiêu dùng thứ cấp nuôi người sản xuất và người tiêu dùng sơ cấp. Người tiêu dùng cấp ba nuôi sống nhà sản xuất, người tiêu dùng sơ cấp và thứ cấp.

Tất cả động vật đều là sinh vật dị dưỡng hoặc sinh vật tiêu thụ. Một số nấm là sinh vật dị dưỡng, và hầu hết các vi khuẩn cũng là sinh vật dị dưỡng. Người tiêu dùng thu nhận carbon từ một nguồn khác được phân loại là sinh vật quang dưỡng hoặc sinh vật hóa dưỡng.