Ví dụ về nhu cầu sinh lý là gì?

Nhu cầu sinh lý là những thứ vật chất cần thiết cho sự tồn tại của con người và hoạt động bình thường của cơ thể con người. Những nhu cầu này thuộc cấp độ nhu cầu đầu tiên trong hệ thống phân cấp nhu cầu của nhà tâm lý học Abraham Maslow.

Ví dụ về nhu cầu sinh lý bao gồm thở, thức ăn và nước uống, quần áo và sinh sản tình dục. Nếu không thực hiện được một số nhu cầu sinh lý này có thể dẫn đến tử vong. Sinh sản hữu tính được xếp vào loại nhu cầu sinh lý vì nó cần thiết cho quá trình nhân giống của loài. Nhu cầu sinh lý được coi là quan trọng nhất trong các nhu cầu và phải được đáp ứng trước các nhu cầu khác vì tất cả các nhu cầu khác đều phụ thuộc vào nhu cầu sinh lý được đáp ứng.