Thử nghiệm tự nhiên trong tâm lý học là gì?

Thử nghiệm tự nhiên trong tâm lý học là một thử nghiệm tâm lý trong đó đối tượng được nghiên cứu trong hoàn cảnh tự nhiên của anh ta, chẳng hạn như tại nơi làm việc tại nhà của anh ta. Các thí nghiệm tự nhiên yêu cầu nhà nghiên cứu xâm nhập tối thiểu vào hành vi đang được quan sát.

Các thí nghiệm tự nhiên được ưu tiên chủ yếu vì dữ liệu được coi là xác thực hơn khi sự xâm nhập của người quan sát là tối thiểu. Các đối tượng của thí nghiệm được nghiên cứu tác động ít hơn, giảm nguy cơ bị tổn hại. Các đối tượng thường không biết rằng họ đang được nghiên cứu.

Một ví dụ điển hình về thí nghiệm tự nhiên là Nghiên cứu về loài thằn lằn và thằn lằn, trong đó sự phát triển của trẻ em được ghi lại từ ngay sau khi sinh con cho đến khi trưởng thành.