Các Giáo Hội Ngũ Tuần Tin Điều Gì?

Các nhà thờ Ngũ tuần tin rằng Cựu ước và Tân ước là lời của Đức Chúa Trời; rằng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh là ba ngôi cùng một bản thể; rằng Chúa là đấng sáng tạo; và sự cứu rỗi đó có thể thực hiện được nhờ vào cái chết của Chúa Giê-su trên thập tự giá. Các nhà thờ Ngũ Tuần cũng nhấn mạnh rằng các thành viên có kinh nghiệm cá nhân với Đức Chúa Trời bằng cách làm báp têm bằng Đức Thánh Linh.

Các nhà thờ Ngũ tuần có niềm tin "phúc âm bốn phương". "Foursquare" đề cập đến bốn niềm tin cơ bản của tôn giáo, bao gồm rằng Chúa Giêsu cứu, Chúa Giêsu rửa tội cho các tín đồ bằng Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu chữa lành và Chúa Giêsu đang trở lại trái đất để tiếp nhận những người được cứu. Những người theo chủ nghĩa Ngũ tuần tin rằng phép báp têm bằng Đức Thánh Linh khác với việc cải đạo. Những tín đồ được Đức Thánh Linh làm báp têm sống đời sống thiêng liêng và được ban sức mạnh, đồng thời có thể nói tiếng lạ hoặc thực hiện các phương pháp chữa lành bằng thần thánh.

Thuyết Ngũ tuần là một hình thức của đạo Tin lành truyền bá lần đầu tiên xuất hiện vào đầu thế kỷ 20 khi những người theo chủ nghĩa phục hưng cấp tiến mong đợi sự tái lâm của Chúa Giê-su Christ. Nhà thờ lấy tên từ tiếng Hy Lạp Pentecost, tức là Tuần lễ của người Do Thái. Sự kiện này kỷ niệm khi những môn đồ ban đầu của Chúa Giê-su nhận được Đức Thánh Linh như được mô tả trong sách Công vụ thứ hai. Chủ nghĩa Ngũ tuần bao gồm 700 giáo phái và một số giáo hội độc lập, tôn giáo này không có cơ quan quản lý.