Có bao nhiêu câu chuyện trong Kinh thánh?

Có bao nhiêu câu chuyện trong Kinh thánh?

Các phiên bản của Kinh thánh Cơ đốc không có Ngụy thư chứa 66 cuốn sách, mỗi cuốn là một câu chuyện dài hoặc bao gồm nhiều câu chuyện khác nhau. Các phiên bản của Kinh thánh Cơ đốc với Apocrypha chứa 73 cuốn sách.

Số lượng sách trong Kinh thánh tùy thuộc vào việc phiên bản của Kinh thánh có bao gồm Ngụy thư hay không, đây là tuyển tập những cuốn sách chỉ được một số giáo phái Cơ đốc công nhận và chỉ dựa trên một số cơ sở giới hạn của những người khác. Cũng cần phải làm rõ những gì xác định một "câu chuyện." Nhiều câu chuyện trong Kinh thánh liên tiếp nhau, nghĩa là câu chuyện này nối tiếp nhau ở chỗ câu chuyện kia bỏ dở. Tùy thuộc vào người định nghĩa điều gì tạo nên một câu chuyện trong Kinh thánh, những đoạn tiếp nối này có thể được coi là một phần của câu chuyện gốc hoặc có thể là những câu chuyện riêng biệt.