Ví dụ về chủ nghĩa tương hỗ trong sa mạc là gì?

Ví dụ về chủ nghĩa tương hỗ trong sa mạc là gì?

Một ví dụ về chủ nghĩa tương hỗ trong sa mạc là mối quan hệ giữa cây tầm gửi sa mạc và chim Phainopepla. Khi con chim ăn quả do cây tầm gửi sa mạc tạo ra, nó sẽ chuyển những hạt không tiêu hóa được. Điều này đảm bảo sự tồn tại của loài tầm gửi sa mạc.

Quan hệ tương hỗ là một kiểu quan hệ có lợi cho cả hai sinh vật. Mối quan hệ giữa cây tầm gửi sa mạc và Phainopepla là tương hỗ vì nó giúp cả hai sinh vật tồn tại.

Một ví dụ khác về thuyết tương sinh trong sa mạc là mối quan hệ giữa cây yucca và loài bướm đêm yucca. Nhà máy cung cấp thức ăn và là nơi trú ẩn an toàn cho ấu trùng của loài bướm đêm. Đổi lại, loài bướm đêm thụ phấn cho cây.