Tên khoa học của Methanogens là gì?

Tên khoa học của methanogens là Methanobacterium thermoautotrophicum. Methanogens tạo ra khí mê-tan và phổ biến ở các vùng đất ngập nước. Chúng chịu trách nhiệm sản xuất khí đầm lầy.

Methanogens là vi sinh vật cũng được tìm thấy trong nhiều loại động vật bao gồm cả con người và khí mêtan do chúng tạo ra là nguyên nhân gây ra chứng đầy hơi và ợ hơi. Cơ thể của chúng có hình que và có hơn 50 loài methanogens được biết đến ngày nay.

Methanogens là một trong số ít sinh vật sống trong môi trường không có oxy và chúng có thể phát triển mạnh ở những nơi có nhiều hydro, axetat và carbon dioxide. Chúng chuyển hóa những chất này thành metan.