Tế bào con được tạo ra trong giai đoạn nào của quá trình nguyên phân?

Sự phân chia tế bào mẹ thành hai tế bào con giống hệt nhau không xảy ra trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình nguyên phân. Đúng hơn, sự phân chia vật lý này xảy ra trong quá trình cytokinesis, một quá trình diễn ra ngay sau khi nguyên phân.

Nguyên phân liên quan đến sự phân chia nhân của tế bào. Nó được chia thành năm giai đoạn: prophase, prometaphase, metaphase, anaphase và telophase. Cytokinesis, liên quan đến sự hình thành rãnh phân cắt, xảy ra sau khi thực hiện telophase.

Trong quá trình cytokinesis, tế bào mẹ hiện chứa hai bộ nhiễm sắc thể được bao bọc bởi màng nhân của chính chúng, bị phân cắt ở xích đạo. Quá trình này được thúc đẩy bởi sự chuyển dịch liên tục của các sợi myosin và actin. Kết quả của chuyển động này, tế bào mẹ tách thành hai tế bào con.