Tại sao Quản lý Môi trường lại Quan trọng?

Tại sao Quản lý Môi trường lại Quan trọng?

Một trong những lý do chính mà quản lý môi trường là quan trọng là tăng cường sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. Ngay cả những nơi làm việc không được coi là nguy hiểm cũng có những rủi ro khác đi kèm với chúng và với việc quản lý hiệu quả, những rủi ro có thể được giảm thiểu đáng kể.

Các luật, chẳng hạn như Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp năm 1970, thuộc phạm vi quản lý môi trường. Được gọi là OSHA, các quy định về sức khỏe và an toàn này đảm bảo quyền lợi của nhân viên trong trường hợp xảy ra tai nạn và quy định người sử dụng lao động để mọi nơi làm việc đều an toàn và đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn tối thiểu. OSHA cũng cung cấp đào tạo, giáo dục và hỗ trợ cho người sử dụng lao động và nhân viên.