Tại sao Pothole được gọi là Pothole?

Tại sao Pothole được gọi là Pothole?

Từ "pothole" có thể được chia thành hai hình cầu riêng biệt. Phần đầu tiên là "pot", một từ bắt nguồn từ tiếng Anh Trung có nghĩa là "một cái hố sâu" và phần thứ hai là "lỗ" vẫn giữ nguyên ý nghĩa ngày nay, tức là chỗ rỗng trong lòng đất.

Cả hai hình cầu trong từ "ổ gà" đều biểu thị một số hình thức mở trên mặt đất, đó là "ổ gà" ngày nay có nghĩa là gì. "Nồi" cũng có thể có nghĩa là một cái gì đó có dạng hình trụ, chẳng hạn như nồi được sử dụng để nấu ăn. Nếu đây là từ nguyên thực sự, "pothole" có nghĩa là một lỗ hình trụ. Mặc dù các từ "pot" và "lỗ" thường được sử dụng riêng biệt, chúng không được sử dụng cùng nhau trong từ pothole cho đến đầu thế kỷ 20.