Làm thế nào để tôi mô tả quá trình thực bào?

Thực bào là quá trình tế bào nhấn chìm một hạt hoặc tế bào khác bằng cách bao quanh nó bằng màng tế bào. Một số tế bào, chẳng hạn như tế bào bạch cầu của người, thực bào các tế bào khác như một cách bảo vệ chống nhiễm trùng. Đối với các tế bào khác, chẳng hạn như bọt biển và amip, quá trình thực bào cung cấp cho tế bào một phương tiện kiếm ăn.

Quá trình thực bào bắt đầu ngay sau khi tế bào xác định một tế bào hoặc hạt lân cận là tế bào mà nó cần nhận chìm. Việc xác định này thường dựa trên các protein riêng biệt trên bề mặt của tế bào gây bệnh hoặc bằng phản ứng hóa học giữa thụ thể trên bề mặt tế bào và hạt bị nhận chìm. Tế bào bắt đầu quá trình thực bào bằng cách hình thành một rãnh trên màng tế bào. Màng chảy xung quanh hạt hoặc tế bào cho đến khi nó hoàn toàn bao quanh nó, sau đó nó tách ra, để lại hạt bên trong tế bào, được bao quanh bởi một túi gọi là phagosome, được hình thành từ một phần của màng tế bào. Tiếp theo, các bào quan của tế bào được gọi là lysosome hợp nhất với phagosome, giải phóng các enzym để phá vỡ tế bào hoặc hạt chứa nó.

Một số tế bào trong hệ thống miễn dịch sử dụng quá trình thực bào làm phương tiện chính để chống lại các mầm bệnh truyền nhiễm. Bạch cầu trung tính thực bào vi khuẩn xâm nhập khi có viêm. Tế bào lympho B cũng thực bào vi khuẩn gây bệnh như một phần của quá trình giải phóng kháng thể.