Định nghĩa "Chuyển động cơ học" là gì?

Theo BBC, "chuyển động cơ học" được định nghĩa là một trong bốn dạng chuyển động khác nhau trong hệ thống cơ học. Chúng là chuyển động quay, chuyển động thẳng, chuyển động qua lại và chuyển động dao động.

Chuyển động quay là chuyển động theo đường tròn giống như một bánh xe và chuyển động thẳng là chuyển động theo đường thẳng giống như một cái xén giấy. Chuyển động qua lại là chuyển động tới lui giống như cưa trên đường thẳng, và chuyển động dao động là chuyển động từ mặt này sang phía bên kia, chẳng hạn như con lắc của đồng hồ. Hệ thống cơ khí thường có một loại chuyển động đầu vào và một loại chuyển động đầu ra khác. Một ví dụ về loại cơ chế này là một chuỗi và đĩa xích, thay đổi chuyển động quay thành chuyển động thẳng.