Tại sao các sinh vật cần năng lượng?

Mọi sinh vật sống, động vật và thực vật, cần được cung cấp năng lượng liên tục để thực hiện các quá trình cần thiết cho sự sinh sản và tồn tại. Một số quá trình như trao đổi chất diễn ra liên tục, trong khi những quá trình khác chỉ xảy ra vào những thời điểm nhất định , như co cơ và chuyển động của tế bào.

Các sinh vật sống đại diện cho một kho năng lượng tự do phong phú. Nguồn năng lượng chính đến từ mặt trời. Tuy nhiên, mặc dù thực tế rằng mặt trời là một nguồn năng lượng tuyệt vời, nhưng không phải mọi dạng sống đều có thể sử dụng trực tiếp năng lượng của mặt trời. Thực vật tận dụng năng lượng từ mặt trời để sản xuất đường ở dạng tinh bột. Các sinh vật sống khác sử dụng đường làm nguồn năng lượng chính.