Làm thế nào để bạn chuyển đổi Mg sang Ml?

Làm thế nào để bạn chuyển đổi Mg sang Ml?

Để chuyển đổi miligam (mg) sang mililit (ml), số miligam phải được nhân với khối lượng riêng của chất lỏng, tương đương với thể tích tính bằng lít, sau đó chia cho 1.000 để chuyển lít sang mililit. Tỷ trọng của mỗi chất lỏng là duy nhất.

Tỷ trọng của axit axetic là 1,049. Để biết có thể tạo ra 10 miligam axit axetic tiêu chuẩn với 10 miligam axit axetic, cần phải nhân 10 miligam với khối lượng riêng (1,049), tương đương với 10,49 lít. Để chuyển số này từ lít sang mililít, 10,49 chia cho 1.000, vì có 1.000 mililit trên một lít. Do đó, 10 miligam axit axetic có thể tạo ra dung dịch gốc chứa 0,01049 mililit axit axetic.