Sigmund Freud đã nghĩ gì về những giấc mơ?

Như được mô tả trong cuốn sách "Diễn giải những giấc mơ", Sigmund Freud nghĩ rằng tất cả những giấc mơ đều là biểu hiện vô thức của việc hoàn thành ước muốn. Theo cuốn sách, bởi vì vô thức chứa đựng những ý tưởng và hình ảnh thường gây phiền hà. , nó sẽ kiểm duyệt hoặc lọc thông tin trước khi người có ý thức biết về nó.

Như Freud giải thích trong "The Interpretation of Dreams", để hiểu những giấc mơ, chúng phải được giải mã hoặc diễn giải. Nội dung bên ngoài của giấc mơ cũng có một ý nghĩa tiềm ẩn. Bốn nguyên tắc giúp khám phá điều này. Sự ngưng tụ kết hợp các yếu tố tâm linh khác nhau với nhau. Sự dịch chuyển đề cập đến sự thiếu tập trung trong giấc mơ và cách một biểu tượng có thể thay thế cho biểu tượng khác, chẳng hạn như vua cho cha của ai đó. Biểu diễn thay đổi suy nghĩ trừu tượng thành hình ảnh và liên kết tự do giúp giải thích hình ảnh trở lại dạng dễ hiểu. Cuối cùng, sửa đổi thứ cấp tạo ra tổ chức trong một giấc mơ bằng cách cung cấp sự mạch lạc của câu chuyện.

Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1900, "The Interpretation of Dreams" vẫn là một ẩn số trong nhiều năm. Tuy nhiên, một khi Freud trở nên nổi tiếng hơn, cuốn sách cũng trở nên nổi tiếng. Theo Encyclopedia Britannica, mặc dù lý thuyết của Freud còn gây tranh cãi nhưng chúng vẫn có ảnh hưởng do sức mạnh của tầm nhìn và di sản trí tuệ của ông. Ông đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý học thông qua việc phát triển phân tâm học, trong đó việc giải thích giấc mơ là một phần.