Thay đổi xã hội trong xã hội học là gì?

Thay đổi xã hội trong xã hội học là gì?

Trong xã hội học, thay đổi xã hội đề cập đến sự thay đổi của các cơ chế trong cấu trúc xã hội. Thay đổi xã hội được đặc trưng bởi những thay đổi như quy tắc hành vi, giá trị, tổ chức xã hội và biểu tượng văn hóa. Thuật ngữ "thay đổi xã hội" mô tả một sự thay đổi đáng kể mà các nhà xã hội học mô tả là những thay đổi dẫn đến hậu quả xã hội bất thường.

Có một số ví dụ về thay đổi xã hội có tác động lâu dài đến xã hội. Các ví dụ bao gồm cuộc Cách mạng Công nghiệp, đã tác động đến hầu hết mọi khía cạnh của các cá nhân Mỹ, từ thu nhập trung bình đến sự gia tăng dân số bền vững và việc xóa bỏ chế độ nô lệ.

Có hai nguồn chính để thay đổi xã hội. Nguồn đầu tiên bao gồm các yếu tố ngẫu nhiên hoặc duy nhất như thời tiết, khí hậu và một số nhóm người nhất định. Ngoài ra còn có các yếu tố mang tính hệ thống, chẳng hạn như có một chính phủ ổn định cùng với nguồn cung cấp dồi dào các nguồn lực sẵn có và miễn phí.