Nền tảng của Đạo đức Con người là gì?

Ba cơ sở để xác định đạo đức của các hành vi con người, như sách giáo lý của nhà thờ Công giáo đã nêu ra, là đối tượng, ý định và hoàn cảnh. Đối tượng của một hành động là "hàng hóa được chọn" để khởi xướng hành động đó, chẳng hạn như cung cấp thực phẩm cho một gia đình.

Đối tượng của một hành động khác biệt một cách tinh tế với ý định của nó, đó là kết quả được dự đoán trước. Một hành động mà mục tiêu là cung cấp thức ăn cho một gia đình đang chết đói có thể là để chấm dứt nạn đói, nhưng cũng có thể là giảm bớt tính độc lập.

Cơ sở thứ ba để xác định đạo đức của các hành vi, hoàn cảnh của con người là các yếu tố tăng nặng hoặc giảm nhẹ. Chẳng hạn, nếu thức ăn bị đánh cắp từ một gia đình đang đói khác, thì một hành động tốt sẽ trở thành hành động xấu.