Bốn yếu tố quyết định độ co giãn của cầu theo giá là gì?

Độ co giãn của cầu theo giá có bốn yếu tố quyết định: mức độ cần thiết của sản phẩm, có bao nhiêu sản phẩm thay thế cho sản phẩm, tỷ lệ phần trăm thu nhập mà sản phẩm có giá bao nhiêu và mức độ thường xuyên được mua sản phẩm, theo Economics Help. Bằng cách sử dụng các yếu tố quyết định này, các doanh nghiệp có thể ước tính mức độ ảnh hưởng của sự thay đổi về giá đối với nhu cầu.

Kinh tế học Help nói rằng hàng hóa co giãn theo giá là những hàng hóa dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của giá cả, với nhu cầu thay đổi cùng với sự tăng và giảm của giá. Hàng hóa không co giãn theo giá là những hàng hóa khó thay thế hoặc chi phí thấp đến mức sự thay đổi về giá không ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu chung của sản phẩm hoặc dịch vụ.