Lithium có bao nhiêu electron?

Lithium có bao nhiêu electron?

Lithium có ba electron. Nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 3, có nghĩa là nó có ba proton. Liti nằm trong họ kim loại kiềm của bảng tuần hoàn các nguyên tố.

Lithi, do có một electron ở mức năng lượng ngoài cùng, nên có tính phản ứng cao, cũng như tất cả các nguyên tố trong họ kim loại kiềm. Do đó, nguyên tố này không được tìm thấy ở dạng tự do trong tự nhiên. Liti là một kim loại màu bạc được tìm thấy chủ yếu trong đá lửa và suối khoáng.

Johan August Arwedson phát hiện ra nguyên tố này vào năm 1817. Liti là kim loại nhẹ nhất trong số các kim loại và có thể nổi trên mặt nước vì nó chỉ đậm đặc bằng một nửa nước.