Công thức cho Disaccharide là gì?

Công thức hóa học chung của disaccharide là Cn (H2O) m. Là một disaccharide, sucrose được cấu tạo từ các monosaccharide là glucose và fructose trong công thức phân tử C11H22O11. Các disaccharide phổ biến khác bao gồm lactose, maltose và trehalose.

Lactose, còn được gọi là đường sữa, bao gồm các monosaccharide galactose và glucose. Những người không dung nạp lactose không thể phân hủy lactose, vì họ thiếu men tiêu hóa lactase.

Maltose là một disaccharide bao gồm hai phân tử glucose. Maltose được hình thành do sự phân hủy của tinh bột. Thực vật sử dụng tinh bột để lưu trữ đường.

Trehalose cũng được cấu tạo từ hai phân tử glucose, nhưng những phân tử này được sắp xếp khác với maltose. Trehalose có vị ngọt nhẹ so với đường sucrose.