Làm thế nào để bạn xác định các hỗn hợp không đồng nhất và đồng nhất?

Làm thế nào để bạn xác định các hỗn hợp không đồng nhất và đồng nhất?

Các hỗn hợp không đồng nhất và đồng nhất được xác định bằng mức độ mà các hỗn hợp hòa trộn với nhau. Các dấu hiệu hiển thị của các thành phần khác nhau trong hỗn hợp biểu thị một hỗn hợp không đồng nhất, trong khi bề ngoài đồng nhất, một thành phần cho thấy một đồng nhất hỗn hợp.

Hỗn hợp không đồng nhất là những hỗn hợp không hòa trộn hoàn toàn với nhau, với một trong những ví dụ phổ biến nhất là hỗn hợp dầu và nước. Không thành phần nào hòa tan để tạo thành dung dịch đồng nhất và kết quả này có thể nhìn thấy rõ ràng khi các thành phần tách rời nhau. Một ví dụ tuyệt vời khác về hỗn hợp không đồng nhất là một đống đá. Mặc dù bản thân đống đá có thể là tập hợp của cùng một loại đá, nhưng có thể nhìn thấy rõ các thành phần khác nhau, từng tảng đá riêng lẻ.

Mặt khác, các hỗn hợp đồng nhất xuất hiện như một giải pháp gắn kết, duy nhất. Đường hòa tan trong nước là một ví dụ về một hỗn hợp đồng nhất thông thường. Khi hòa tan hoàn toàn, chất dường như là một thành phần. Tuy nhiên, hỗn hợp đồng nhất có thể trở nên bão hòa, dẫn đến hỗn hợp không đồng nhất. Ví dụ, có một điểm mà tại đó không có thêm đường được hòa tan vào một cốc nước, dẫn đến bão hòa. Tại thời điểm này, bất kỳ đường bổ sung nào được thêm vào sẽ không còn bị hòa tan và có thể nhìn thấy dễ dàng, làm thay đổi trạng thái của hỗn hợp.