Làm thế nào để bạn biết được bạn bao nhiêu ngày tuổi?

Tính tuổi của bạn theo ngày là một phép tính khá đơn giản khi nhân tuổi của bạn với các ngày trong năm và cộng các ngày kể từ sinh nhật cuối cùng của bạn. Thực hiện điều chỉnh cho những năm nhuận.

  1. Xác định tuổi của bạn và năm nhuận

    Tính tuổi của bạn theo năm. Nếu không chắc chắn, hãy trừ năm sinh của bạn cho năm hiện tại nếu sinh nhật của bạn đã xảy ra trong năm hiện tại. Sử dụng lịch để xác định xem đã có bao nhiêu năm nhuận kể từ khi bạn chào đời.

  2. Tính số ngày của cả năm

    Nhân số tuổi của bạn trong các năm với số ngày trong cả năm, 365.

  3. Tính số ngày kể từ sinh nhật và thêm ngày nhuận

    Thêm tổng số ngày nhuận (một ngày trong năm nhuận) và số ngày cho mỗi tháng kể từ sinh nhật cuối cùng của bạn. Tổng số này là tuổi của bạn tính theo ngày.