Phương trình cho Delta G là gì?

Nếu phản ứng được chạy ở nhiệt độ không đổi, T, phương trình là delta G bằng delta H trừ đi T nhân với delta S. Đây là phép đo liệu phản ứng hóa học có khả năng xảy ra mà không cần thêm năng lượng đầu vào hay không .

Delta G là sự thay đổi năng lượng tự do Gibbs của một hệ thống. Delta H là sự thay đổi entanpi của một hệ thống; entanpi là sự truyền nhiệt trong phản ứng. Entropy là phép đo năng lượng không có sẵn cho công việc và sự thay đổi trong entropy được biểu thị bằng delta S. Nếu sự thay đổi năng lượng tự do Gibbs nhỏ hơn 0, phản ứng xảy ra tự phát. Những phản ứng này được gọi là phản ứng gắng sức.