Không gian-thời gian liên tục là gì?

Không gian-thời gian liên tục là gì?

Trong vật lý và toán học, liên tục không-thời gian là một mô hình hiểu không gian và thời gian theo cách nhấn mạnh các chất lượng hình học của chúng và xem chúng như các phần của một khái niệm duy nhất trải dài trên nhiều chiều, bao gồm cả thời gian. < /strong> Khái niệm này được phát triển như một phương tiện mô tả không gian và thời gian như những cấu trúc vật lý có liên quan chặt chẽ với nhau. Albert Einstein và các nhà khoa học khác theo sau ông đã phát triển khái niệm này.

Khái niệm về một liên tục không-thời gian như một mô hình để hiểu các phần của vũ trụ đi đôi với thuyết tương đối của Albert Einstein. Theo Đại học Stanford, lý thuyết này giúp tạo ra mối liên hệ giữa không gian và thời gian và khiến các nhà khoa học hiểu rằng phải có mối quan hệ giữa hai yếu tố này. Không gian chiếm ba chiều, trong khi thời gian chiếm một, vì vậy không-thời gian có bốn chiều. Bởi vì các nhà khoa học và vật lý học không tin rằng có bất kỳ lỗ hoặc khoảng trống nào trong vật thể đa chiều này, nên nó được coi là một thể liên tục. Một tính chất khác của cấu trúc không-thời gian là nó có thể được chia và chia nhỏ mà không có bất kỳ giới hạn nào. Bất kỳ đối tượng hoặc sự kiện nào trong suốt lịch sử đều có một địa điểm và có thể được mô tả bằng vị trí của nó trong liên tục không-thời gian.