Khi nào ATP có thể chuyển đổi thành ADP?

Adenosine triphosphate (ATP) được chuyển đổi thành adenosine diphosphate (ADP) trong tế bào của thực vật và động vật khi cần năng lượng để cung cấp năng lượng cho các quá trình trong tế bào. ATPase, một loại enzym, phân cắt một trong các liên kết photphat trên ATP (ba photphat), chuyển nó thành ADP (hai photphat) và giải phóng năng lượng.

Chu trình ATP /ADP có trong mọi sinh vật sống trên Trái đất. ATP có trong ti thể ở tế bào động vật và trong lục lạp và ti thể của tế bào thực vật. Khi ATP được chuyển thành ADP bằng cách phân cắt một liên kết photphat, nó tạo ra 7,3 kilocalories /mol. Năng lượng này cung cấp năng lượng cho cả quá trình đồng hóa (tổng hợp các liên kết hóa học) và dị hóa (phá vỡ các liên kết hóa học) của tế bào.