Hệ số ma sát có thể lớn hơn 1 không?

Hệ số ma sát có thể lớn hơn một. Hệ số ma sát liên hệ giữa lực pháp tuyến của một vật trên bề mặt với lực ma sát giữa vật và bề mặt.

Lực ma sát lên một vật được tính bằng cách nhân hệ số ma sát, tĩnh hoặc động năng, với lực pháp tuyến lên vật. Mặc dù hệ số ma sát thường nhỏ hơn một, một số tổ hợp vật thể /bề mặt có thể có hệ số ma sát cao hơn, chẳng hạn như cao su trên cao su. Hệ số ma sát lớn hơn một có nghĩa là lực ma sát lên vật thể lớn hơn lực bình thường.