Làm thế nào để bạn trở thành một người giang hồ?

Làm thế nào để bạn trở thành một người giang hồ?

Chỉ những cá nhân được sinh ra trong một trong các nhóm dân tộc được gọi là "gypsies" mới có thể là gypsies, nếu không thì không thể trở thành một dân tộc nào. Những người giang hồ đôi khi kết hôn với những người không phải là gypsy, mặc dù điều này không được khuyến khích rộng rãi. Thuật ngữ cho một người không phải gypsy kết hôn với một người gypsy là "gorger".

Bản thân thuật ngữ "gypsy" là một thuật ngữ ô nhiễm gây hiểu lầm được áp dụng cho nhiều nhóm dân tộc không nhất thiết phải có điểm chung. Ban đầu nó là tên viết tắt của tiếng Ai Cập; tuy nhiên, một số nhóm dân tộc hiện có được gọi là gypsies là di sản của Ai Cập. Xu hướng của những người dân tộc được gọi là gypsies muốn bảo vệ di sản của họ và không khuyến khích tình anh em bên ngoài nền văn hóa của họ đã tạo ra một bầu không khí bí mật dẫn đến sự mất lòng tin rộng rãi về họ vẫn tồn tại cho đến ngày nay.