Cờ Canada tượng trưng cho điều gì?

Quốc kỳ Canada tượng trưng cho sự thống nhất của đất nước. Lá cờ đại diện cho tất cả người dân Canada, bất kể chủng tộc, ngôn ngữ hoặc tín ngưỡng tôn giáo.

Lá cờ có màu đỏ và trắng và tự hào có một chiếc lá phong ba điểm lớn. Màu sắc của lá cờ là màu quốc kỳ của đất nước. lá phong đã đại diện cho Canada từ những năm 1700. lá cờ được thiết kế bởi George Stanley và được hoàn thiện bởi nhà thiết kế ông Jacques St-Cyr. Lá cờ lá phong được sử dụng làm lá cờ chính thức đầu tiên của đất nước vào ngày 15 tháng 2 năm 1965. Trước khi thông qua lá cờ, Canada đã sử dụng cờ Liên minh để đại diện không chính thức cho đất nước.