Biểu tượng của Bí tích Truyền chức thánh là gì?

Biểu tượng của Bí tích Truyền chức thánh là gì?

Theo Nhà thờ Công giáo St. Joseph ở Austin, Texas, hai biểu tượng của Bí tích Truyền chức thánh là đặt tay và xức dầu. Đặt tay là biểu tượng lâu đời hơn có liên quan với nghi thức thánh này.

Bí tích Truyền chức thánh là nghi lễ truyền chức của Giáo hội Công giáo Rôma. Trong nghi thức, những người được gọi khẳng định cam kết của họ đối với con đường tông đồ theo dấu chân của Đấng Christ, và nhà thờ chấp nhận cam kết đó. Dầu xức là tượng trưng cho việc người được phong chức được chọn đặc biệt cho công việc thánh. Việc đặt tay tượng trưng cho việc nhà thờ chúc phúc cho công việc của phó tế, linh mục hoặc giám mục trong tương lai.