Điều gì không phải là một phần của hô hấp tế bào?

Chu trình Calvin không phải là một phần của quá trình hô hấp tế bào. Đây là một quá trình xảy ra trong lục lạp của cây xanh. Nó dẫn đến việc chuyển đổi quang năng thành năng lượng hóa học cho thực vật thông qua quá trình quang hợp.

Hô hấp tế bào cho phép tế bào tạo ra năng lượng thông qua một loạt các quá trình trao đổi chất. Trong quá trình này, phân tử adenosine diphosphate được chuyển thành adenosine triphosphate. ATP là đơn vị tiền tệ năng lượng của tế bào.

Hô hấp tế bào diễn ra trong các bào quan tế bào nhỏ gọi là ti thể. Tuy nhiên, hô hấp tế bào khác với quang hợp mặc dù cả hai đều tạo ra năng lượng. Chu trình Calvin phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời trong khi quá trình hô hấp của tế bào thì không.