Điều gì có nghĩa là khi kéo xương ước của một con gà bị gãy ngang nhau?

Truyền thống cho rằng nếu xương đòn gãy đều khi được kéo, cả hai bên liên quan sẽ nhận được mong muốn tương ứng của họ. Ngoài ra, nếu một bên nhận được phần dài nhất của xương đòn, thì chỉ mong muốn của người đó sẽ đến sự thật.

Truyền thống kéo xương đòn có từ thời Etruscans, những người tin rằng gà là thần chú có thể nói trước tương lai. Tuy nhiên, họ chỉ đơn giản là vuốt ve những chiếc xương, và phải đến khi phong tục này được người La Mã áp dụng thì việc kéo xương đòn mới bắt đầu. Người Anh sau đó đã áp dụng phong tục này khi họ bị người La Mã xâm lược và cuối cùng đưa nó đến Hoa Kỳ, nơi đã trở thành truyền thống sử dụng xương đòn của gà tây thay vì gà.