Tính cách phức tạp là gì?

Tính cách phức tạp chỉ đơn giản là tính cách có nhiều khía cạnh hoặc mức độ. Theo nhà tâm lý học nổi tiếng Karl Jung, tính cách phức tạp là sự cố định xung quanh một tập hợp các ý tưởng.

Theo một bài báo học thuật được viết bởi Mihaly Csikszentmihalyi và được xuất bản bởi Harper Collins, những tính cách phức tạp thường gắn liền với sự sáng tạo. Những người sáng tạo thích ứng tốt với môi trường xung quanh. Họ có thể đạt được mục tiêu của mình bất kể nghịch cảnh. Những người sáng tạo thường thể hiện tính cách cực đoan, ví dụ như vừa ham học hỏi vừa ngây thơ hoặc vừa vui tươi vừa kỷ luật. Tính cách phức tạp như vậy cho phép họ suy nghĩ khác với những người khác và sáng tạo.

Tính cách phức tạp cũng có thể dẫn đến chủ nghĩa duy tâm. Trong trường hợp này, họ thường tiếp xúc với nhau bằng cả suy nghĩ và cảm xúc của chính họ và với bản chất con người.

Phức hợp tính cách là mặt khác của đồng tiền. Một số người phát triển một tập hợp các ý tưởng mang tính cảm xúc tồn tại trong tiềm thức. Những phức hợp như vậy thường hoạt động như một tập hợp con của tính cách chi phối và ảnh hưởng đến hành vi của một người. Phức tạp có thể là tiêu cực hoặc tích cực, nhưng chúng thường đi kèm với các hành vi tiêu cực.

Rối loạn nhân cách phức tạp xảy ra khi những phức hợp tiềm ẩn chiếm lấy và ảnh hưởng tiêu cực đến một người. Ví dụ: sự phức tạp về ưu thế có thể ảnh hưởng đến một người để thể hiện những hành vi có vẻ tự phụ.