Ưu và nhược điểm của nền kinh tế hỗn hợp là gì?

Rõ ràng là có nhiều ưu và nhược điểm khác nhau đối với hoạt động kinh doanh theo mô hình kinh tế hỗn hợp, chẳng hạn như sự cân bằng trên thị trường và sự can thiệp của chính phủ. Những ưu và nhược điểm này là kết quả của việc có một nền kinh tế bao gồm các cơ sở thuộc sở hữu tư nhân và sở hữu công cộng. Như tên của nó, một nền kinh tế hỗn hợp có sức hấp dẫn của nó là sự pha trộn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.

Ở đâu để vạch ra ranh giới giữa cung và cầu mở, kinh doanh do chính phủ quản lý và phục vụ lợi ích công cộng một cách tốt nhất đôi khi là một vấn đề tranh luận. Trong một nền kinh tế hỗn hợp, chính phủ có một phần trong việc giải quyết các vấn đề của thương mại tư nhân để thực thi đạo đức kinh doanh. Một số người cảm thấy rằng bất kỳ ảnh hưởng nào của chính phủ đối với hoạt động kinh doanh đều là xâm phạm, trong khi những người khác lại coi đó là hướng dẫn cần thiết trên thị trường. Trong nền kinh tế hỗn hợp, một số ngành được tự do định giá và lợi nhuận ròng không giới hạn trong khi những ngành khác tuân thủ các quy định của chính phủ.

Trong nền kinh tế hỗn hợp, luôn có khả năng tự kinh doanh và rất ít ngăn cản một người theo mô hình kinh doanh thành công. Nền kinh tế hỗn hợp cũng đặt ra những giới hạn về mức độ phát triển thành công của một doanh nghiệp trong một ngành để giữ cho thương mại diễn ra trôi chảy. Những giới hạn này thường được đặt ra thông qua chính sách của cơ quan chính phủ.