Cấu hình Electron cho Titanium là gì?

Cấu hình Electron cho Titanium là gì?

Cấu hình electron của titan là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p < sup> 6 3d 2 4s 2 , theo trang web Jefferson Lab. 22 electron của nguyên tố được sắp xếp thành 4 mức năng lượng xung quanh hạt nhân của nguyên tử.

Các electron quay quanh hạt nhân theo các mức năng lượng, còn được gọi là lớp vỏ. Các mức năng lượng này chứa các lớp vỏ con, hoặc các obitan, mỗi lớp chứa một số lượng điện tử nhất định. Bằng cách xem xét cấu hình electron của titan, có thể xác định cách sắp xếp các electron của nó.

Có hai electron trong quỹ đạo s của mức năng lượng thứ nhất. Mức thứ hai chứa tám electron, với hai ở quỹ đạo s và sáu ở quỹ đạo p. Có các electron trong ba obitan của mức năng lượng thứ ba. Có hai ở quỹ đạo s, sáu ở quỹ đạo p và hai ở quỹ đạo d. Mức năng lượng thứ tư có hai electron trong quỹ đạo s của nó.