Các Đặc Điểm Của Sinh Vật Là Gì?

Các đặc điểm mà tất cả các sinh vật đều có chung là tế bào, sinh trưởng, sinh sản, thích nghi, cân bằng nội môi, sử dụng năng lượng và phản ứng với môi trường. Sử dụng các đặc điểm này, bạn có thể dễ dàng xác định xem có sinh vật nào đang sống hay không. , chết hoặc không sống.

Tất cả các sinh vật đều được cấu tạo bởi các tế bào. Một số sinh vật, chẳng hạn như tảo, bao gồm một tế bào (được gọi là sinh vật đơn bào), trong khi những sinh vật khác, chẳng hạn như động vật, bao gồm nhiều tế bào (được gọi là sinh vật đa bào).

Mọi sinh vật sinh trưởng và phát triển. Tế bào của chúng tăng về số lượng hoặc phát triển về kích thước, và chúng phát triển các đặc điểm khác nhau khi chúng hoạt động như vậy. Sinh sản hữu tính hoặc vô tính là một đặc điểm khác của sinh vật. Đây là khả năng sinh ra con cái.

Thích nghi có nghĩa là các sinh vật tự thay đổi để thích nghi với môi trường thay đổi của chúng. Cân bằng nội môi của sinh vật có nghĩa là có khả năng duy trì tình trạng ổn định bên trong.

Các sinh vật sống cũng tiếp nhận và sử dụng năng lượng. Thực vật hấp thụ năng lượng từ mặt trời và sử dụng nó để sản xuất thực phẩm, còn động vật ăn các sinh vật khác. Việc lấy năng lượng từ một nguồn này và sử dụng nó để tạo ra năng lượng theo cách khác được thực hiện thông qua một quá trình hóa học phức tạp gọi là trao đổi chất.

Cuối cùng, các sinh vật sống phản ứng với môi trường của chúng. Một tảng đá sẽ không di chuyển nếu bị dẫm lên vì nó không sống, nhưng một sinh vật sống, chẳng hạn như mèo, sẽ phản ứng khi bị dẫm lên bằng cách di chuyển và phát ra tiếng kêu.