Bối cảnh Văn hóa Xã hội là gì?

Bối cảnh văn hóa xã hội đề cập đến sự giao nhau giữa các sự kiện văn hóa và xã hội trong một khoảng thời gian nhất định thông báo cho các hiện tượng khác nhau như nghệ thuật và giao dịch chính trị. Tất nhiên, bối cảnh văn hóa xã hội khác nhau giữa các nền văn hóa, quốc gia, thời gian thời kỳ và nhiều yếu tố khác.

Nhiều ngành học thuật và trí tuệ khác nhau sử dụng lý thuyết văn hóa xã hội. Ví dụ, tâm lý học sử dụng bối cảnh văn hóa xã hội để hiểu tác động của các kích thích bên ngoài lên các quá trình tâm thần của những loại người khác nhau. Ngay cả việc học tập và phát triển cũng đưa vào bối cảnh văn hóa xã hội để cải thiện phương pháp giảng dạy xem xét sự đa dạng của học sinh và những cách khác nhau mà các em có thể nhìn thế giới và học hỏi từ đó.