Ba mục tiêu của một nền kinh tế lành mạnh là gì?

Ba mục tiêu của một nền kinh tế lành mạnh là tăng trưởng, việc làm cao và ổn định giá cả. Tổng sản phẩm quốc nội của một nền kinh tế đo lường sự tăng trưởng của nó. Tỷ lệ thất nghiệp của bộ lao động đo lường việc làm của một nền kinh tế và lạm phát hoặc giảm phát đo lường sự ổn định giá cả của nền kinh tế.

Các chính sách khác để duy trì một nền kinh tế lành mạnh bao gồm lãi suất ổn định, ngân sách cân bằng và cán cân thương mại thuận lợi với các quốc gia khác. Phát triển kinh tế là hành động thiết lập và đạt được các mục tiêu và tạo ra các chính sách để phát triển một nền kinh tế lành mạnh. Phát triển kinh tế cần nỗ lực phối hợp của các chuyên gia tài chính, các quan chức liên bang và cộng đồng để tạo ra và duy trì một nền kinh tế lành mạnh.