Bạn có bao nhiêu nhà phát triển kết hợp với thuốc nhuộm tóc?

Bạn có bao nhiêu nhà phát triển kết hợp với thuốc nhuộm tóc?

Trong hầu hết các ứng dụng màu tóc, chuyên gia tạo màu trộn một lượng bằng nhau của nhà phát triển và màu với nhau. Công thức này thường được gọi theo từng phần hoặc theo tỷ lệ. Ví dụ: tỷ lệ 1: 1 có nghĩa là trộn một phần màu với một nhà phát triển phần.

Khi các chuyên gia tạo màu muốn làm sáng tóc bằng nhiều sắc độ, một dịch vụ được gọi là màu nâng cao, họ thường thêm nhiều nhà phát triển hơn để đảm bảo độ nâng tối đa. Một công thức phổ biến được sử dụng bao gồm một phần màu cho nhà phát triển hai phần. Các nhà tạo mẫu hiếm khi sử dụng công thức 1 đến 2 vì việc thêm quá nhiều nhà tạo mẫu sẽ làm thay đổi độ nhất quán của màu tóc và không mang lại bất kỳ lợi thế thực sự nào.