Ví dụ về Văn hóa Thống trị là gì?

Ví dụ về Văn hóa Thống trị là gì?

Ví dụ về nền văn hóa thống trị ở Hoa Kỳ bao gồm nói tiếng Anh, tin vào một tôn giáo Cơ đốc giáo Tin lành và có tổ tiên là người Châu Âu. Nền văn hóa thống trị của một xã hội thiết lập các phong tục xã hội chính thống, ngôn ngữ, các giá trị và tôn giáo. Những đặc điểm cụ thể của nền văn hóa thống trị trở thành tiêu chuẩn cho toàn bộ xã hội.

Phần lớn dân số của một nền văn hóa nói chung thiết lập nền văn hóa thống trị, đôi khi giành được sự thống trị thông qua sự kiểm soát. Trong lịch sử, nền văn hóa thống trị thường thực hiện quyền kiểm soát đối với luật pháp, truyền thông, các quy trình chính trị, tổ chức giáo dục, thực tiễn kinh doanh và thể hiện sáng tạo. Một nền văn hóa thống trị trong xã hội khi nền văn hóa đó thiết lập các hành vi cụ thể hoặc một tập hợp các nghi lễ, giá trị và phong tục xã hội.