Sau khi John Proctor thú nhận, Danforth muốn anh ta làm gì?

Trong "The Crucible" của Arthur Miller, Danforth nói với John Proctor rằng anh ta phải ký vào một lá thư thú tội. Bức thư này sẽ được dán trên cửa nhà thờ để cả thị trấn có thể thấy Proctor có gì xong.

Danforth cho biết lý do cho lời thú nhận có chữ ký này là vì anh ấy có thể sử dụng Proctor như một loại bài học hướng dẫn cho những người đang làm nghề phù thủy hoặc biết ai đó đang nhúng tay vào phép thuật phù thủy. Proctor ban đầu làm theo hướng dẫn của Danforth nhưng có suy nghĩ thứ hai. Proctor đã xé bỏ lời thú nhận và nói rằng nó sẽ đi ngược lại tất cả những gì anh ấy đại diện nếu anh ấy để bức thư tiếp tục tồn tại.