Trong Hóa học, Hằng số R là gì?

Trong Hóa học, Hằng số R là gì?

Trong hóa học, hằng số R là viết tắt của hằng số khí phổ quát. R bằng 8,31 jun trên mol-Kelvin hoặc 0,08 lít-atm trên mol-Kelvin. Nó là biểu thức của hằng số Boltzmann, k, tính bằng đơn vị năng lượng.

R được sử dụng phổ biến nhất trong phương trình PV = nRT, là định luật khí lý tưởng. Biến P là áp suất, V là thể tích, n là số mol và T là nhiệt độ. Hằng số khí phổ cũng được sử dụng trong phương trình R = công /(lượng x nhiệt độ). Giá trị chính xác của R dựa trên tốc độ âm thanh trong khí argon.