Tại sao Tế bào chất lại quan trọng?

Tại sao Tế bào chất lại quan trọng?

Như đã giải thích ở phần About, tế bào chất rất quan trọng vì nó vận chuyển vật liệu đi khắp tế bào của sinh vật. Tế bào chất cũng chịu trách nhiệm phân giải chất thải trong tế bào.

Theo Trường phái mềm, tế bào chất thúc đẩy sự di chuyển của các vật liệu tế bào cũng như phân giải chất thải thông qua các enzym có trong chất lỏng keo. Hình dạng của tế bào phụ thuộc vào tế bào chất. Tính nhất quán như thạch của nó cũng đóng vai trò giữ tất cả các bào quan tại chỗ, cung cấp hỗ trợ cấu trúc bổ sung cho tế bào.

Tài liệu tham khảo về Di truyền học giải thích cấu tạo của tế bào chất, bao gồm nước, muối và các vật liệu hữu cơ. Mặc dù hầu hết các thành phần tế bào được lơ lửng tự do trong tế bào chất, một số cấu trúc như ty thể được ngăn cách với chất bằng màng mịn. Science Daily nói rằng tất cả các cấu trúc bên trong tế bào chất được gọi là bào quan và mỗi bào quan có các chức năng cụ thể để thực hiện bên trong tế bào.

Biology4Kids giải thích rằng tế bào chất từng được gọi là nguyên sinh chất trước khi người ta hiểu rằng một số loại chất lỏng khác nhau nằm trong tế bào. Không được nhầm lẫn tế bào chất với nucleoplasm, chất lỏng bên trong nhân tế bào. Chất lỏng bổ sung được tìm thấy trong ty thể, bộ máy Golgi và lưới nội chất của tế bào.