"Sự thống nhất trong sự đa dạng" có nghĩa là gì?

"Thống nhất trong sự đa dạng" đã được thông qua làm phương châm chính thức của Liên minh Châu Âu vào năm 2000, đề cập đến tính duy nhất của mỗi quốc gia thuộc EU cũng như ý định của tất cả các quốc gia thuộc tổ chức để tạo ra một bản sắc chung. Rất nhanh sau khi được thông qua, phương châm đã được đổi thành "Thống nhất trong sự đa dạng." Mỗi thành viên của EU thể hiện phương châm bằng ngôn ngữ riêng của mình.

Khi chọn phương châm "Thống nhất trong đa dạng" hoặc "Thống nhất trong đa dạng", EU muốn thể hiện ý định của tổ chức là hợp tác chung vì sự thịnh vượng và hòa bình trên toàn châu Âu, đồng thời thừa nhận rằng mỗi quốc gia thành viên mang đến bảng truyền thống và ngôn ngữ độc đáo của riêng nó giúp hình thành bản sắc riêng của một quốc gia.

Lời mở đầu cho Hiệp ước Hiến pháp của Liên minh Châu Âu nêu ra ý nghĩa của cụm từ bằng cách chỉ ra rằng mặc dù công dân của mỗi quốc gia Châu Âu tự hào về di sản, lịch sử và bản sắc dân tộc của quốc gia mình, nhưng nhìn chung họ đã quyết định vượt qua những khác biệt và chia rẽ từng là trung tâm của các cuộc xung đột châu Âu trong suốt lịch sử để tìm kiếm một vận mệnh chung. Tuy nhiên, mặc dù vận mệnh chung đó là mục tiêu của EU, nhưng lời kêu gọi "đa dạng" thừa nhận sự tôn trọng quyền của công dân mỗi quốc gia.