Tại sao Muhammad lại có ý nghĩa quan trọng đối với những người theo đạo Hồi?

Muhammad có ý nghĩa quan trọng đối với những người theo đạo Hồi vì người ta tin rằng ông được Chúa chọn làm nhà tiên tri cho lời của mình. Những lời trong Kinh Qur'an đã được Chúa tiết lộ cho Muhammad.

Muhammad là một người tâm linh đã dành nhiều thời gian để thiền định. Một đêm khi đang thiền định, một thiên thần xuất hiện với ông và ra lệnh cho ông đọc thuộc lòng. Những lời mà Muhammad đọc được tin là lời của Chúa. Trong phần còn lại của cuộc đời, Muhammad đã được Chúa ban cho những điều mặc khải. Ông đã ghi lại những tiết lộ đó và chúng trở thành Kinh Qur'an. Kinh Qur'an là một cuốn kinh Hồi giáo được sử dụng để nghiên cứu lời Chúa.

Sau tiết lộ đầu tiên của mình, Muhammad được dẫn dắt để rao giảng lời Chúa cho những người theo đạo khác. Ông rao giảng rằng chỉ có một Đức Chúa Trời và tên của ông là Allah. Thông điệp của Muhammad đã được nhiều người đón nhận, nhưng một số lại coi đó là lời đe dọa. Được Chúa dẫn dắt, Muhammad dẫn những người theo ông từ Mecca đến Medina. Cuộc hành trình tâm linh, được gọi là Hijrah, là một thời điểm quan trọng trong lịch sử của Hồi giáo. Năm mà nó xảy ra, 622, trở thành năm đầu tiên của lịch Hồi giáo. Muhammad cuối cùng đã trở về Mecca với những người theo ông. Ông tiếp tục rao truyền lời Chúa cho đến khi qua đời.