Biểu tượng cho "khoảng" là gì?

Biểu tượng cho "khoảng" là gì?

Biểu tượng cho "xấp xỉ" tương tự như một dấu bằng bình thường, nhưng các đường lượn sóng thay vì thẳng. Một đường lượn sóng thay vì hai biểu tượng cho một giá trị gần đúng yếu.

Dấu hiệu này thường được sử dụng trong toán học để cho thấy rằng một câu trả lời không chính xác, chẳng hạn như số thập phân làm tròn. Ví dụ: số pi xấp xỉ bằng 3,14 và sử dụng ký hiệu này để biểu thị rằng có nhiều chữ số khác trong số pi không được liệt kê.

Một ký hiệu có liên quan là "không bằng", có nghĩa là câu trả lời không phải là số được liệt kê. Biểu tượng này là một biểu tượng bằng thông thường với một đường chéo chia đôi.