Sự khác biệt giữa người yêu nước và người trung thành là gì?

Trong Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ, những người yêu nước là những người muốn tách các thuộc địa khỏi Vương quốc Anh, trong khi những người trung thành là những người tin rằng các thuộc địa tốt hơn khi là một phần của Anh. Khi những người yêu nước được tiếp thêm sức mạnh trong chiến tranh, cuộc sống ngày càng trở nên khó chịu đối với những người trung thành.

Những người trung thành, cả trước và trong chiến tranh, đôi khi cung cấp cho người Anh thông tin về những người yêu nước. Họ đặc biệt tiết lộ thông tin về các nhóm thẳng thắn hoặc bạo lực hơn, chẳng hạn như Sons of Liberty, người đã khởi xướng Tiệc trà Boston. Vì lý do này, những người yêu nước hoàn toàn không tin tưởng những người trung thành. Những người yêu nước cấp tiến đôi khi tấn công hoặc cướp công của những người trung thành. Một số người trung thành đã thành lập dân quân của riêng họ để chiến đấu bên phía Anh, chẳng hạn như Trung đoàn Hoàng gia Mỹ. Trong và sau chiến tranh, hơn 80.000 người trung thành đã rời bỏ các thuộc địa hoàn toàn, mặc dù chính phủ mới của Mỹ muốn họ ở lại.