Sản phẩm của quá trình quang hợp là gì?

Sản phẩm của quá trình quang hợp là gì?

Sản phẩm của quá trình quang hợp là glucose và oxy. Quá trình quang hợp lấy carbon dioxide và nước và kết hợp chúng khi có năng lượng từ mặt trời để tạo ra thức ăn cho sinh vật.

Quang hợp xảy ra trong các cấu trúc liên kết màng gọi là lục lạp. Sản phẩm chính của quá trình quang hợp là glucose, đây là phân tử tạo ra năng lượng để vận hành các quá trình của tế bào. Oxy chủ yếu là sản phẩm phụ của quá trình quang hợp. Cần sáu phân tử carbon dioxide và sáu phân tử nước để tạo ra một phân tử glucose. Glucose là một carbohydrate, một hợp chất được tạo ra từ carbon, hydro và oxy. Năng lượng trong glucose có thể được tế bào sử dụng thông qua quá trình oxy hóa được thực hiện trong ty thể, một cấu trúc liên kết màng khác trong tế bào.