Rubidi có bao nhiêu điện tử hóa trị?

Rubidi có một điện tử hóa trị, nằm ở quỹ đạo s của mức năng lượng thứ năm của nguyên tử. Rubidi có tổng số 37 electron, được minh họa trong cấu hình electron của nguyên tố là 1s2 2s2p6 3s2p6d10 4s2p6 5s1.

Rubidi được biểu thị bằng ký hiệu hóa học Rb trong bảng tuần hoàn các nguyên tố. Số hiệu nguyên tử của nó là 37, và nó là một phần của nhóm các nguyên tố được gọi là kim loại kiềm. Một nguyên tử rubidi có bán kính ion là 1,52 angstrom và bán kính nguyên tử là 2,98 angstrom. Ở trạng thái phổ biến nhất, rubidi có 48 neutron, trong khi ở trạng thái ion, nó có điện tích +1.