Phản ứng của N2O5 và H2O là gì?

Phản ứng giữa N2O5 và H2O tạo ra sản phẩm là HNO3. Phương trình cân bằng được viết dưới dạng H2O + N2O5 = 2 HNO3. N2O5 đại diện cho hợp chất đinitơ pentoxit, H2O đại diện cho nước và HNO3 đại diện cho hợp chất axit nitric.

Trong quá trình phản ứng, các nguyên tử từ một phân tử đinitơ pentoxit và một phân tử H2O kết hợp với nhau để tạo thành hai phân tử axit nitric. Axit nitric cũng có thể được sản xuất bằng cách kết hợp nước với oxit nitric hoặc nitơ đioxit. Phương trình cân bằng được tìm ra bằng cách sử dụng một quá trình gọi là phép đo phân tích, đảm bảo rằng cùng một lượng vật chất tồn tại cả trước và sau phản ứng và tuân theo định luật bảo toàn khối lượng.