Mục tiêu Công suất thấp là gì?

Vật kính công suất thấp trên kính hiển vi là vật kính ngắn nhất hoặc vật kính ngắn thứ hai được tìm thấy trên kính hiển vi phòng thí nghiệm tiêu chuẩn. Vật kính công suất thấp thường tăng thêm 10 lần cho công suất phóng đại của kính hiển vi.

Kính hiển vi phòng thí nghiệm tiêu chuẩn được trang bị thấu kính mắt cung cấp khả năng phóng đại 10 lần. Tổng công suất phóng đại có thể được tìm thấy bằng cách nhân độ phóng đại của mắt với độ phóng đại của vật kính đã chọn. Điều này có nghĩa là tổng độ phóng đại của thấu kính mắt và vật kính công suất thấp sẽ là 10 x 10 = 100x. Vật kính nhỏ hơn vật kính công suất thấp được gọi là vật kính quét.